oxtay

Saturday, June 19, 2004


رفيق عليرضا نابدل مشهور به ( اختاي) پيش از آنكه به موجب بيدادگاه آريامهري به اعدام محكوم بشود چند بار تا سر حد مرگ شكنجه ديد و به صورت حماسه وار مقاومت نشان داد و پشت شكنجه گران را به لرزه در آورد. رفيق عليرضا نابدل حقوق قضايي خواند و به كار معلمي علاقه پيدا كرد و در شهر خوي به تدريس مشغول شد. اما عمر معلمي او چندان طولاني نشد. كار انقلابيگري او را از مدرسه دور كرد و زندگي مخفي را براي او مقرر ساخت. و در حالي كه مورد حمله قرار گرفت زخمي شد و به دام افتاد، و هولناك ترين شكنجه ها را تحمل كرد، يك بار خود را از طبقه سوم ساختمان شهرباني به پايين انداخت و به دست خود امعا و اشا خود را بيرون كشيد ولي بالاخره زنده ماند و به ديدار ياران سازماني خود در اوين نائل آمد.


دفاعيات عليرضا نابدل، اسناد محكوميت رژيم وابسته به امپرياليسم بود كه 9 چريك فدائي خلق را درميدان تير چيتگر به چوبه اعدام بسته شدند و سرود خوانان به شهادت رسيدند.


از آثار تئوريك رفيق عليرضا نابدل، رساله" مساله ملي آذربايجان " و " رازليق" او شهرت دارد و مجموعه شعر "ايشق" و بازسازي " ثعلبيه" از آثار منظوم رفيق محسوب مي شوند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home