oxtay

Wednesday, January 17, 2007


اوختاي`ين يانليشليقلاري- خطاهاي نابدل

بزرگترین آموزه و درس قرن گذشته

اگر دیروز علیرضا نابدل (اوختای ) مارکسیست - لنینیست های ایران را به خاطر تقویت بیشتر مبانی وحدت خلق های ایران به مبارزه طبقاتی پرولتاریا ( کارگر ) دعوت می کرد و در این راستا روحیه خاص آذربایجانی را مزخرف قلمداد کرده، اشعار ترکی مشاهیری همچون شهریار، محمد راحیم، سهند، مدینه گلگون، بالاش آذراوغلو، فتحی، کاتبی و... را گندیده و کثافت و توخالی می نامید و یاران مرحوم علی تبریزلی را سبک مغز خطاب می کرد، امروز نیز نحله ها و بازمانده های همان طرز تفکر با چرخشی رندانه و ریاکارانه فعالین راستین حرکت ملی آذربایجان را به احساساتی و هیجانی بودن و عدم درک شرایط متهم می کنند، اینان از اینکه نسل جوان را نسلی آگاه، تیزبین، حساس و نقاد معرفی کنند، ابا دارند و از آن می هراسند!

1 Comments:

 • جناب مستطاب مهران بهاری
  جسارتا خدمت شما عرض شود که در صورتی که ما یعنی "نحله ها و بازمانده های همان طرز تفکر(مارکسیسم_لنینیسمی که اوختای را بدان منسوب میدارید)فعالان راستین حرکت ملی آذربایجان را
  به احساساتی و هیجانی بودن و عدم درک شرایط متهم میکنیم،در واقع همان کاری را میکنیم که اوختای
  کرده است و به همین جهت ادعای کلیشه یی شمامبنی بر (چرخش رندانه و ریاکارانه) کاملا بی ربط است.
  یک نکتۀ خیلی مهم دیگر:
  اوختای سیستم را به بحث می نشیند و بحث در مورد افراد و شخصیتها فرعی است که برای کامل کردن
  اصل به پیش کشیده شده است. "پان" به هر شمایلی که وارد شود مردود است،فقط در صورتی میتوانیم
  به درک درستی از شخصیت اوختای برسیم که بتوانیم تفاوتهای موجود میان پان بودن و مبارزه برای حق تعیین
  سرنوشت را در یابیم.
  موفق باشید هادی قاراچای

  By Blogger qara, at 3:05 AM  

Post a Comment

<< Home